Kdo jsme

  • Farní charita Milevsko byla zřízena 1.12.1991 jako součást Diecézní charity České Budějovice.
  • Až od 1. března 1999 je zařazena do rámce celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních Charit jako organizace s vlastní právní subjektivitou. Zakládající členkou je Jaroslava Šiková. Statutárním zástupce byl do roku 2008 Jan Vejmělek ze Zbelítova. Po něm se stal od ledna 2009 na dobu 13ti měsíců ředitelem Roman Rozhoň z Milevska. K 1. únoru 2010 byla jmenována do funkce ředitelky Alena Růžičková, která tuto funkci zastávala do roku 2020. V roce 2021 se stala novou ředitelkou Dana Vejšická, která plní funkci ředitelky i v Oblastní charitě Písek.
  • Činnost FCHM je financována dotacemi MSPV, Jihočeským krajem, městem Milevsko a obecními úřady přilehlých obcí. Nezanedbatelnou položku tvoří část dnes již tradiční Tříkrálové sbírky, výtěžek z pořádání plesu charity a platby klientů. A veliký dík patří i dalším našim sponzorům a drobným dárcům.  

Naše služby

  • Terénní pečovatelská služba nabízí pomoci klientům, aby mohli závěr svého života prožít co nejkvalitněji a co možná nejdéle ve svých domovech. Naše  terénní pečovatelská služba však není určena pouze pro seniory, ale pro všechny občany z Milevska a okolních obcí, kteří z důvodu akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou být soběstnační v základních životních dovednostech a  potřebách.
  • Sociálně aktivizační služba Rozárka je určena rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Služba vznikla v roce 2013.
  • NZDM sv. Františka z Assisi (klub Fanouš) nabízí dětem a mládeži alternativu života na ulici. Služba vznikla v roce 2014.

Dále provozujeme celoročně charitní šatník, pořádáme kulturní nebo vzdělávací akce, sbíráme poštovní známky pro misie a naše dobrovolnice pletou obvazy pro malomocné, kdy materiál zajišťuje naše organizace.

Veškeré potřebné osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů).

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kult

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Statutární orgán: Dana Vejšická, ředitelka Farní Charity Milevsko
Sídlo: U Bažantnice 561, 39901 Milevsko
IČ: 63263416
Tel.: +420 732 676 036, e-mail: reditel@milevsko.charita.cz
Číslo účtu: 193699144/0300

Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. (Mt.,25,40)